Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Одеської обласної державної адміністрації «Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської о

|

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

I. Визначення проблеми

 

Проект розпорядження Одеської обласної державної адміністрації «Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області» (далі – проект розпорядження) розроблено з метою упорядкування обліку маломірних суден, інших плавзасобів та їх випуску у територіальне море та внутрішні води України згідно з статтею 33 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у визначенні чіткого порядку обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта – розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року № 1445/А-2011, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції в Одеській області 5 січня 2012 року за              № 1/1081, оскільки визначений Порядок потребує уточнення та приведення його у відповідність до діючих законодавчих та нормативно-правових актів.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Проектом розпорядження буде актуалізовано та приведено у відповідність до діючих законодавчих та нормативно-правових актів порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності розпорядження.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Під час підготовки проекту розпорядження було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинний регуляторний акт без змін, проте цей спосіб не забезпечить приведення діючого порядку обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області до вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

Альтернатива 2

прийняти запропонований регуляторний акт, що забезпечить приведення діючого порядку  обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області до вимог законодавчих та нормативно-правових актів та сприятиме удосконаленню нормативно-правої бази.

__________

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

відповідність діючого порядку вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, удосконалення контролю за маломірними суднами, іншими плавзасобами під час виходу у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області

Відсутні

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

відповідність діючого порядку вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, удосконалення контролю за маломірними суднами, іншими плавзасобами під час виходу у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області

відсутні

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

65

2

3

71

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,5%

91,5%

3%

4%

Х

____

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

діяльність у межах правового поля, відповідність діючого порядку вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, удосконалення контролю за маломірними суднами, іншими плавзасобами під час виходу у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

9 044,0

Альтернатива 2.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

9 044,0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Ця альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного регуляторного акта без змін, порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області не відповідатиме вимогам законодавчих та нормативно-правових актів.

Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Ця альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом розпорядження буде встановлено чіткий порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області до вимог законодавчих та нормативно-правових актів,а також  сприятиме удосконаленню нормативно-правої бази.

Тому цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить приведення регуляторного акту у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, буде визначено чіткий порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області

відсутні

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, оскільки вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

відсутні

оцінюючи підсумкові витрати цієї альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде продовжувати існувати

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір цієї альтернативи не є можливим

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від цієї альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

Відсутні

Альтернатива 2

перевага цієї альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту розпорядження повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

Відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту розпорядження Одеської обласної державної адміністрації «Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області», попередньо погодженого в установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

119,0

595,0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

119,0

595,0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

71

71

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

8 449,0

42 245,0

 

РОЗРАХУНОК ВІДПОВІДНИХ ВИТРАТ
на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

витрати відсутні

витрати відсутні

витрати відсутні

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

непередбачені

непередбачені

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

витрати відсутні у зв’язку з тим, що регулювання передбачає перевірку документів у паперовому вигляді

витрати відсутні у зв’язку з тим, що регулювання передбачає перевірку документів у паперовому вигляді

витрати відсутні у зв’язку з тим, що регулювання передбачає перевірку документів у паперовому вигляді

витрати відсутні у зв’язку з тим, що регулювання передбачає перевірку документів у паперовому вигляді

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

витрати відсутні

119 грн
(стаття 116-1 КУАП)

119,0

595,0

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

непередбачені

непередбачені

непередбачені

непередбачені

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

витрати відсутні

витрати відсутні

витрати відсутні

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

витрати відсутні

витрати відсутні

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 
на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва
Державна прикордонна служба України

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

2 хвилини

5,83 грн
(7000 грн/місяц / 20 робочих днів / 60 хвилин)

1

71

827,86

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

Виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

20 хвилин

5,83 грн
(7000 грн/місяц / 20 робочих днів / 60 хвилин)

1

71

8 278,60

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

20 хвилин

5,83 грн
(7000 грн/місяц / 20 робочих днів / 60 хвилин)

1

1

116,60

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

9 223,06

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

46 115,3

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого чи нормативно-правового акта або втрати ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива у разі зміни законодавчих та нормативно-правових актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект розпорядження.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основним показником прийняття проекту розпорядження є приведення порядку  обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області, до вимог законодавчих та нормативно-правових актів та сприятиме удосконаленню нормативно-правої бази.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект розпорядження розміщено на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації (oda.odessa.gov.ua, розділ "Регуляторна діяльність").

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Одеською обласною державною адміністрацією.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитися через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Директор Департаменту з питань

цивільного захисту, оборонної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами                                         С.Г. Помазан

Ссылки по теме: